Kuwwat gurluşyk gurallary

 • High voltage telescopic hot stick

  Volokary woltly teleskopiki gyzgyn taýak

  Epoksi rezinden we ýokary izolýasiýa öndürijiligi bilen ýokary hilli süýümli aýnadan ýasalan, elektrik energiýasy paýlaýjy pudagynda elektrik enjamlarynyň işgärlerini elektrik togunyň urmagyndan goramak üçin ulanylýar.Gyzgyn taýagyň ujuna berkidilen gurallara baglylykda naprýatageeniýäni barlamak, hozlary we boltlary berkitmek, galstuk simlerini ulanmak, wyklýuçatelleri açmak we ýapmak, predohranitelleri çalyşmak, simlere izolýasiýa ýeňleri goýmak we başga-da dürli işleri ýerine ýetirmek bolýar. ekipa .y elektrik togunyň urmak howpuna sezewar etmezlik.

 • High voltage earthing rod with earthing wire

  Toprakly sim bilen ýokary woltly tokly çybyk

  Elektrik togunyň urmagynyň öňüni almak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýokary woltly göçme toprak elektrik gurluşygy ýa-da podstansiýa üçin ulanylýar. 

 • Ratchet Lever Block for lifting

  Götermek üçin “Ratchet Lever Blok”

  “Lever Hoist”, enjamlaryň kömegi bilen agyr ýükleri götermek we peseltmek üçin ulanylýan ýokary hilli enjamlaryň bir bölegi.“Lever Hoists”, keseligine goşmak bilen köp ýerlerde zatlary götermek ukybyna eýedir.Diňe zatlary dikligine galdyryp bilýän zynjyr blokundan ýa-da göterijiden tapawutlylykda, “Lever Hoist” -iň keseligine götermek ukyby uly peýdadyr.

 • High quality manual Chain Block

  Qualityokary hilli gollanma zynjyr bloky

  Zynjyr bloky zynjyry ulanyp, agyr ýükleri götermek we peseltmek üçin ulanylýan mehanizmdir.Zynjyr bloklarynda zynjyryň daşyndaky iki tigir bar.Zynjyr çekilende tigirleriň daşyndan aýlanýar we ýüpe ýa-da zynjyra dakylýan zady çeňňek bilen göterip başlaýar.Loadükleri has deň götermek üçin zynjyr bloklary göteriji gysgyçlara ýa-da zynjyr haltalaryna hem birikdirilip bilner.

 • Concrete Pole Climber Climbing Grapplers

  Beton polýus alpinistlere dyrmaşýanlar

  Beton polýus alpinistleri ýokary güýçli bökdençsiz polat turbalardan ýasalýar.

  Heatylylygy bejermekden soň önüm ýeňil agram, ýokary güýç we berk berklik, oňat sazlanylýan, ýeňil we çeýe, Howpsuz we ygtybarly, götermek aňsatlygy bilen bolýar.Elektrik işgärleri üçin dürli spesifikasiýaly sement polýuslaryna çykmak üçin iň amatly gural.

   

   

   

 • Hot selling FRP Insulated Telescopic Ladder

  FRP izolýasiýa edilen teleskopik merdiwan

  Izolýasiýa edilen teleskopik merdiwan ýeňil agram, ýokary güýç, izolýasiýa, çydamly we uzak iş wagtydyr.

  Elektrik in engineeringenerçiliginde, telekommunikasiýa in engineeringenerçiliginde, elektrik in engineeringenerçiliginde, gidroelektrik in engineeringenerçiliginde, abatlaýyşda, podstansiýada hyzmat etmekde, metr okamakda giňden ulanylýar.

  Goýmalar: ýerli transformator podstansiýasyny düýpli abatlamak, metrleri barlamak we ş.m.

  Maşgalada, zawodda, elektrik senagatynda, ýokary gurallar hökmünde ýangyndan goramak, ýaşaýyş jaý dolandyryşy we ýokary çykma gurallary hökmünde ýangyndan goramak giňden ulanylyp bilner.

  Göçme we amatly: öý awtoulagyna ýerleşdirip bolýar, dükan üçin diňe gaty az ýer.

   

 • High voltage fiberglass Telescopic Electroscope

  Volokary woltly süýümli aýna teleskopik elektroskop

  Önümde güýçli päsgelçilik, içerki aşa woltly gorag, awtomatiki temperaturanyň öwezini dolmak, doly zynjyryň öz-özüni barlamagy, elektron awtomatiki wyklýuçateli bar.Volokary woltly we güýçli elektrik meýdanynda ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün ediň.Elektroskop gabygy ABS in engineeringenerçilik plastmassadan, teleskopiki izolýasiýa çybygy epoksi rezin aýna turbadan ýasalýar.Bu enjamyň gurluşy ýerliklidir we ulanmak we ýerleşdirmek amatly.Häzirki wagtda Hytaýda iň ösen we ideal önüm.Gurluş üçin zerur howpsuzlyk enjamlary.