23-nji Hytaý Halkara Optoelektron sergisi (CIOE) Uly açylyş

CIOE dünýäde öňdebaryjy optoelektroniki bolup, 1999-njy ýyldan bäri Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilýär. Bu sergi maglumat we aragatnaşyk, takyk optika, obýektiw we kamera moduly, lazer tehnologiýasy, infragyzyl programmalar, optoelektron datçigi, fotonika täzeliklerini öz içine alýar.23 ýyllyk üstünlikli tejribesi bilen, CIOE pudak hünärmenleri üçin iň täze pudak maglumatlary ýygnamak, täze önümleri we tehnologiýalary çeşmek, potensial üpjün edijileri we hyzmatdaşlary tapmak we pudak hünärmenleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin ideal platforma bolup durýar.

Hytaýyň ilkinji we iň uly optoelektroniki çäresi hökmünde CIOE Şençzheneniň Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezindäki täze ýerine barýar.Esasy optoelektroniki amaly pudaklaryndan 90,000 töweregi hünärmen, önüm gözlemek, hyzmatdaş gözlemek we işewür pikir alyşmak üçin CIOE-e baryp gördi.

“Täze infrastruktura”, “Hytaýda öndürilen 2025” we “14-nji bäşýyllyk meýilnama” ýaly Hytaýyň milli syýasatlary Hytaýyň ýokary tehnologiýaly pudaklarynyň ösmegine uly goldaw berýär.Iň köp ulanylýan tehnologiýa bolan “Optoelektronik”, Hytaýyň pudagyny ýokarlandyrmakda önüm öndürijiliginde, hilinde we çykdajylarynda yzygiderli we yzygiderli täzelener.

Bu çäre, global optoelektroniki hünärmenler üçin işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk gurmak we geljekdäki optoelektron pudagynyň ugurlaryny ýüze çykarmak üçin amatly platforma bolup durýar.Şeýle hem, bir üçegiň aşagynda potensial müşderileri, üpjün edijileri we geljekki hyzmatdaşlary tapmak üçin ýygnanýan ýer.

CIOE 2022 (24-nji Hytaý halkara optoelektron sergisi) 2022-nji ýylyň 7-9-njy sentýabrynda Şençzheneniň Bütindünýä sergi we konwensiýa merkezinde geçiriler.

Telekomyň gurluşygy we işleýiş hünär gurallary bilen iş salyşýarys.Esasy otnositel zallar No.4, 6, 8 Ölçeg, yşyklandyryş we displeý we lukmançylyk, iň täze tehnologiýalary we innowasiýa goşundylaryny we hemmetaraplaýyn çözgütleri görkezmek bilen.

Kompaniýamyz sergä baryp gördi we sergide müşderiler we hyzmatdaşlar bilen duşuşdy.Biz köp zat gazandyk.

The 23rd China International Optoelectronic Expo (CIOE) Grand Opening


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr