ölçeýän tigir hakda

Aralyk ölçeg tigirleri ölçeg tigirleri hem diýilýär.Iki görnüşli, mehaniki we sanly displeý ölçeýji tigir bar.Açyk aralygy ölçemek üçin niýetlenendir.Daglar, çemenlikler, berk gurluşyk meýdançalary we ş.m. ýaly dürli ýer şertleri üçin bolup biler.Weighteňil agram dizaýny meýdan işçilerine gaty amatly götermäge mümkinçilik berýär we iş ýadawlygyny ep-esli azaldýar.uly sanly displeý ulgamy düşnükli we takyk okalýar we ýaramaz ýagtylyk şertlerinde ýeňilleşdirmek üçin gijeki displeý yşyklandyryş ulgamyny gurýar;polat turba tutawaçlaryny eplemek, saklamagyň we işlemegiň göwrümini ep-esli azaltdy;çeýe we çydamlydyr;professional gözleg we kartalaşdyrmak işlerinde giňden ulanylýar, ýol işleri, turbageçiriji, kabel in engineeringenerçiligi, bag landşaft gurluşygy, golf meýdançasynyň gurluşygy, ekerançylyk ýerleriniň gurluşygy we ş.m.

Aýratynlyklary
1. Takyk
2. Çeýe we çydamly
3. Işlemek aňsat
4. ighteňil agram we amatly
5.OEM hoş geldiňiz

Üns beriň
1. Işden öň görkezmelere laýyklykda işlediň, hasaplaýjyny nola düzüň
2. Göni çyzyk ölçelende ölçeg takyklygyny üpjün etmek üçin göni saklaň.
3. Baglanan ýer, ölçeg takyklygyny peselder.
4. rainagyşda uzak wagtlap işlemäň.
5. temperatureokary temperaturaly gurşawda uzak wagtlap işlemäň.
6. Gurallary çagalaryň oýunjaklary hökmünde ulanmaň, gereksiz zeperlerden gaça duruň.

Ölçeg tigirleriniň köp görnüşi bar.Dürli bogunlar, gurluşlar, tigirler, tutawaçlar, diregler we ş.m. bilen dürli reňkler ýa-da materiallar bilen.Şeýle hem markalar bilen sazlanyp ýa-da täze galyplar ýasalyp bilner.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Önümi ösdürmegiň güýçli mümkinçilikleri bar.

Amazon, eBay, Alibaba we ş.m.-lerde satýarys we gowy abraý gazandyk.

Bukja:
Oksford sumkasy
Reňkli gutular
Daşarda: gowy hilli kartonlar

MOQ: Hiç hili talap ýok

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

about measuring wheel


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr