FRP kanal Rodder hakda

About FRP Duct Rodder
About FRP Duct Rodder

Önümiň beýany
Kanal çybyklary turbanyň üsti bilen gurşun ýüpüni çekmek üçin ulanylýan kömekçi guraldyr.Çybygyň üstü gaty, tekiz we geýip bolýar, şonuň üçin dar turbadan ýa-da kanaldan aňsatlyk bilen geçip bilýär.Çybygyň içki özeni aşgar erkin süýümli aýnadan we ýokary hilli UPR-den ýasalýar.Kabelleriň işlemegi ýa-da kabel turbalarynda ýa-da kanallarda arassalamak üçin giňden ulanylýar.

Gurluşy

1. Içki süýümli aýna çybyk: E-süýümli aýnadan we ýokary temperaturada ýokary hilli UPR-dan ýasalan ekstrudirlenen proses.
2. Süýümli aýna çybygyň daşky görnüşi: birleşdirilen materiallar.
3.Gurnama: metal çarçuwaly sepilen boýag;aňsat daşamak üçin rezin tigirleri ýygnamak;Aýlanma birikdirmek üçin gollanma rolikleri;çeýe çybyk dolandyryşy üçin duralga tormozy.
4. Içindäki mis sim, aňsatlyk bilen ýa-da başga hünär ulanylyşy üçin niýetlenendir.
5. Hereket etmek üçin rulonly kapasany (tigirli ulag) ýeňil we ulanmak aňsat bolar.
6.Feed enjam hasany aňsat iteklemek ýa-da çekmek bilen hasany iýmitlendirmäge ýa-da yzyna gaýtmaga mümkinçilik berýär
7. Gözüň we esbaplaryň çydamly öküz-burny.

FRP hasasy

1. Lighteňil agram, çydamly, himiki we poslama gowy garşylyk.
2. Dar turbalardan aňsatlyk bilen geçmek üçin ýokary dartyş güýji we egilmek häsiýetleri.
3. gowy temperaturanyň uýgunlaşmagy, yssy howada ýumşamaz ýa-da sowuk howada döwülmez, ulanylyşy temperatura täsir etmez
4.Rod kurtka: gaty, tekiz we könelişen birleşdirilen materiallar.
5.metr bellikleri: elýeterli
6.Rod reňkler: sary, beýleki reňkler hökmany
7.Rod uzynlygy (m): 1-500m
8.Rod diametri: 4mm-16mm, islendik ölçeg

Çarçuwaly we çarşak

1.Tormoz enjamy bilen enjamlaşdyrylan, hasanyň aýlanmagy ýa-da saklanmagy diňe eliňi öwrüp bolýar.
2.Tilting görnüşli tutawaç, iteklemek we çekmek üçin amatly.
3.Guleri rolikli we berk halka: hasanyň ujuny düzediň;hasanyň penjesini dyrnakdan gora.
4. Çarçuwaly reňk: gara, beýleki reňkler bar.
5.Frame spes.we uzynlyga çydamlylyk

About FRP Duct Rodder

Tehniki maglumatlar

About FRP Duct Rodder

About FRP Duct Rodder
Hil kepilligi

1. Çybyk rezinden we süýümli aýnadan ýasalýar.Gowy we pes materialdan ýasalan uly tapawutlar bar.Erbet materialdan ýasalan hasa aňsatlyk bilen döwülýär, uzak wagtlap ulanyp bolmaýar, hatda ulanmazdan ozal kapasada ýarylýar.Harytlary diňe gowy material bilen öndürýäris.
2. Galyňlaşdyrylan metaldan ýasalan kapasa.Çarçuwaly tigiriň ýeňil we aňsat hereket etmegi üçin hatda iň kiçijik kapasa-da oňat rulman goýuldy.Tormoz tutawajy, hromly tutawaç we Bakelite fitingi bilen bezelendir.
3. Kauçuk tigir uly we güýçli.Diametri 22 sm.
4.Gaplama: Plastmassa dokalan, karton, sandyk ýa-da özleşdirilen.
5. Professional eksport topary, köp ýyllyk eksport tejribesi sizi iň gowy hyzmatlar bilen üpjün edýär.
6. 60-dan gowrak ýurda satyldy we gowy abraý gazandy.Sorasaňyz, hasanyň diametrini, uzynlygyny we mukdaryny maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr